หวยสิงคโปร์

แอปพลิเคชันช่วยให้การเกษตรเป็นเรื่องง่ายได้อย่างไร

      เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับเรามากขึ้น ช่วยให้เราสะดวกสบายมากขึ้นประหยัดเวลาและลดขั้นตอนในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ ด้านการทำธุรกิจสื่อสาร ไม่เว้นแม้แต่ด้านเกษตรกรรมที่สามารถเรียนรู้ด้านการทำเกษตรผ่านโทรศัพท์มือถือ ทำให้เข้าถึงได้ง่ายทุกที่ทุกเวลา ขอเพียงเรามีแค่โทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ต และปัจจุบันมีแอปพลิเคชันที่ช่วยทำให้การจัดการทางด้านการเกษตรเป็นเรื่องง่ายและช่วยให้เกษตรกรกลายเป็นเกษตรกรยุคใหม่หรือ SmartFarmer ส่วนจะทำให้ง่ายขึ้นได้อย่างไร เรามาดูกันว่าจะมีแอปพลิเคชันอะไรและทำอะไรได้บ้าง

1. โรคพืชและศัตรูพืช (ProtectPlants)

        แอปพลิเคชันที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพืชและศัตรูพืช มีฟังก์ชันที่หลากหลาย ทั้งด้านองค์ความรู้อารักขาพืช การวินิจฉัยศัตรูพืชเบื้องต้น การวินิจฉัยชนิดพืช พยากรณ์เตือนสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งยังพยากรณ์เตือนการระบาดของศัตรูพืชที่อาจมีผลกระทบต่อการทำเกษตรของเราได้ เรียกได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ครบเครื่องเรื่องการเกษตรและศัตรูพืชอย่างแท้จริง

2. การบริหารจัดการน้ำ (WMSC)

        แอปพลิเคชันนี้เป็นอีกแหล่งข้อมูลและนำเสนอข่าวสารในการบริหารจัดการน้ำ มีทั้งข้อมูลปริมาณน้ำฝน ข้อมูลปริมาณน้ำท่า ข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ข้อมูลอัตราการไหลของน้ำในแม่น้ำและคลองชลประทานต่างๆ โดยข้อมูลทั้งหมดนี้จะช่วยให้เกษตรกรเตรียมการรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นกะทันหัน ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียลงไปได้

3. ประมวลผลนับจำนวนเพลี้ยกระโดดในแปลงนา (InsectShot)

        InsectShot เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วจากการใช้โทรศัพท์มือถือของเกษตรกรถ่ายภาพเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนาแทนการสุ่มนับด้วยคน โดยเมื่อถ่ายภาพเสร็จก็จะส่งภาพไปที่เครื่องแม่ข่าย ซึ่งจะประมวลผลนับจำนวนเพลี้ยกระโดดให้ทันที อย่างไรก็ตาม ในอนาคตยังมีโครงการที่จะพัฒนาโปรแกรมตรวจนับปริมาณเพลี้ยกระโดดที่เข้าไปในกับดักแสงไฟ เพื่อลดขั้นตอนการนับด้วยแรงงานคนอีกด้วย

4. เตือนภัยสภาพอากาศและการระบาดของศัตรูพืช (Rice Pest Monitoring)

        อีกหนึ่งสุดยอดแอปพลิเคชันที่มีระบบสนับสนุนการพยากรณ์และเตือนภัยของกรมการข้าว เพื่อแจ้งใช้ในการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัยล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดการระบาด (Rice Pest Monitoring) ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โรคไหม้ และเป็นเครื่องมือที่นำไปประยุกต์ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับเกษตรกรในการติดตามเฝ้าระวังในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่กรมการข้าว นักวิจัย นักวิชาการ กลุ่ม Smart farmer และกลุ่ม Smart officer

5. ข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารเศรษฐกิจการเกษตร (Ag-Info)

         แอปพลิเคชันซึ่งรวบรวมข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนทำการเกษตรและการตัดสินใจ อาทิ ราคาสินค้าเกษตร ณ ตลาดกลาง เป็นรายวัน ราคาสินค้าเกษตร ณ ไร่นา ปฏิทินสินค้าเกษตร การติดตามสถานการณ์การผลิตการตลาด การเตือนภัยและข่าวสารการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนนโยบายของรัฐ

6  เทคโนโลยีการผลิตข้าว (Rice Production Technology)

         แอปพลิเคชันนี้เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีการผลิตข้าว โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ การปลูก ดูแลรักษาและการใช้ปุ๋ยในนาข้าว ศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัดวัชพืชในนาข้าวและเมล็ดพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ใครที่สนใจจะเริ่มปลูกข้าว ทำนา อย่างจริงจัง ลองโหลดไปหาความรู้กันดูนะ

7. ศัพท์เกษตร 5 ภาษาอาเซียน (AC AGRI VOCAB)

         AC AGRI VOCAB เป็นแอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานด้านการเกษตร เช่น ผัก สมุนไพร เครื่องเทศ ผลไม้ พืชไร่ ไม้ยืนต้น สัตว์ทางการเกษตร และคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมี 5 ภาษาให้เลือกฝึกและทำความคุ้นเคย ได้แก่ ภาษาไทย เวียดนาม เมียนมา กัมพูชา และภาษาบาฮาซา

8. รู้ไว้ใช้ดินเป็น (Ldd Soil Guide)

        เป็นแอปพลิเคชันที่กรมพัฒนาที่ดินจัดทำขึ้นชนิดที่เรียกได้ว่าครบเครื่องเรื่องดิน ในชุดความรู้ระบบสารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ย ที่แสดงข้อมูลกลุ่มชุดดินและข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งประเทศ สามารถสืบค้นข้อมูลแผนที่จาก Google Map ได้เลย เมื่อเกษตรกรคลิกเลือกพื้นที่ที่ต้องการ ระบบจะแสดงข้อมูลสถานที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด และจุดพิกัด ณ ตำแหน่งที่เลือก พร้อมทั้งแสดงข้อมูลกลุ่มชุดดิน ประกอบด้วย ลักษณะเด่นของกลุ่มชุดดินนั้นๆ คุณสมบัติดิน ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ปริมาณน้ำที่พืชใช้ประโยชน์ได้ (AWC) แสดงข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน แนวทางจัดการดินเพื่อการปลูกพืช แสดงข้อมูลความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช

9. เกมการทำเกษตรเสมือนจริง (LDD’s IM Farm)

         ตามติดด้วย LDD’s IM Farm แอปพลิเคชันที่กรมพัฒนาที่ดินจัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในรูปแบบของเกมที่ใช้เพื่อเป็นข้อมูลทางเลือกในการตัดสินใจการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด และใช้เป็นระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (e-Education) ด้านการเกษตร สำหรับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และเพื่อเป็นแหล่งความรู้ด้านการทำเกษตรกรรม ที่ทั้งสนุกและได้ความรู้ควบคู่กันไป

10. กระดานเศรษฐี : เกษตรกรมีโอกาส

        แอปพลิเคชันกระดานเศรษฐี: เกษตรกรมีโอกาส ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร และเปรียบเทียบต้นทุนจากการคำนวณกับต้นทุนเฉลี่ยของทางสำนักงานฯ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน โดยยังมีข้อมูลตลาด และความเหมาะสมของสินค้าในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเลือกลงทุนกับสินค้าที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนมากที่สุด

11. ปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตร,แหล่งรับซื้อสินค้า (OAE OIC)

        แอปพลิเคชันอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรประชาชน ในเรื่องข้อมูลปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตร แหล่งรับซื้อราคาสินค้าเกษตร รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ๆ เกษตรกรสามารถเข้าไปดูข้อมูลปฏิทินสินค้าเกษตรที่สำคัญรายเดือน เข้าถึงข่าวสารได้ง่าย รวดเร็ว มีข้อมูลปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญรายเดือน (Crop Calendar) เชื่อมโยงแหล่งผลิต แหล่งรับซื้อ และ ราคา สำหรับประชาชน เพื่อให้สามารถวางแผนการผลิต และการตลาด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

12. ศูนย์กลางรวบรวมและเผยแพร่ (MOAC App Center)

        ใครที่ไม่รู้จะโหลดแอปพลิเคชันไหนดี ก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันนี้ได้เลย เพราะ MOAC App Center ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมและเผยแพร่ Mobile Application ของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเกษตรกร ประชาชนผู้ที่สนใจ สามารถขอรับบริการและค้นหาความรู้ด้านการเกษตร ผ่านอุปกรณ์ Smart Device ได้ทันที ซึ่งจะมีครบทุกแอปพลิเคชันที่กล่าวมารวมอยู่ในแอปพลิเคชันนี้แอปพลิเคชันเดียว

        ทุกการพัฒนาจากทุก ๆ หน่วยงาน ล้วนแล้วแต่มองเห็นความสำคัญทางด้านการเกษตรของไทย นอกเหนือจากจะเพื่อการเกษตรแล้ว ยังสามารถเอื้อประโยชน์ด้านอื่น ๆ อีกด้วย ดังนั้นเราคนไทยทุกคน ต้องหมั่นศึกษา เรียนรู้ และมีการพัฒนาอยู่เสมอ นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการประกอบอาชีพ และร่วมกันพัฒนาเกษตรไทย ให้ก้าวไกลอย่างไม่หยุดยั้ง

บทความอื่นๆ

10 สิ่งที่ควรรู้ก่อนติดตั้งสกายไลท์ในประเทศไทย

ศึกษาเคล็ดลับเหล่านี้เพื่อประโยชน์ของคุณเองในการติดตั้งสกายไลท์ อย่ามองข้ามเรื่องคุณภาพ ประสิทธิภาพพลังงาน การป้องกันน้ำรั่วซึม การป้องกันเสียงและอีกหลายปัจจัยอื่น

Read More »
สล็อตออนไลน์

สล็อตออนไลน์ฟรีเครดิตน่าเล่น 2021

เพลิดเพลินและพบกับประสบการณ์การเดิมพันที่ยอดเยี่ยม PGSLOT คาสิโนออนไลน์ครบวงจรที่พร้อมจะมอบความบันเทิงให้คุณอย่างไม่อั้น เว็บไซต์ที่สามารถตอบโจทย์ทุกการใช้งานของนักพนันได้อย่างยอดเยี่ยม ใช้งานได้ง่ายในทุกขั้นตอน

Read More »
โบนัส SA บาคาร่า - วิธีที่แน่นอนในการเพิ่มรายได้ที่มีอยู่ของคุณ

โบนัส SA บาคาร่า – วิธีที่แน่นอนในการเพิ่มรายได้ที่มีอยู่ของคุณ

มีหลายวิธี SA ที่สามารถเพิ่มรายได้ของคุณจากเกมบาคาร่า แม้ว่าบางส่วนอาจไม่จำเป็นต้องถูกกฎหมาย แต่ก็อาจมีคนอื่น

Read More »